Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση  της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ΕΒΙΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΒΙΕ

Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα

Έντυπο πληροφόρησης εκπαιδευτικού για συμμετοχή του/της σε έρευνα

Έντυπο πληροφόρησης γονέα/κηδεμόνα για συμμετοχή δική του/της και του παιδιού του

Έντυπο πληροφόρησης μαθητών